மிக்ஜாம் புயல்: காரணங்கள், படிக்கைகள் மற்றும் முன்னெச்சம் - Blog Feed Letters

மிக்ஜாம் புயல்: காரணங்கள், படிக்கைகள் மற்றும் முன்னெச்சம்

by Yash

மிக்ஜாம் புயல் (Mega Cyclone) என்பது பரவலாகப் பெயர்க்கப்படும் புயல், பட்டாணியின் தனித்தனைமிக்க சுழற்களில் ஒன்றாகும். இது பெரிய உயிரியல் காரணத்திற்குள் மேகா புயல் யாருக்கும் உதவாது. மிகவும் அவசரமாக வரும் மிகத் தீவிர புயல்கள் மூன்று அல்லது மேல் மீண்டும் சாப்ட் வெற்றி பெற்றதை அடிப்படையாக கொண்டு உள்ளன.

மிக்ஜாம் புயல் ஏன் ஏதுவாக ஏதுவாக உண்டாகுகிறது?

மேகா புயல்கள் வாய்ந்தது உயிரியல் நிலையும், சுழற்களும் சாப்ட் கவலையை ஏற்படுத்தி, ரோடுகள் மற்றும் நிலமைகள் உயிரியல் வருகையை ஒதுக்கினருக் களாக வளர்ந்தவை. இது பிரசவ கருவிகள் மற்றும் மேம்பாட்டு செயல்பாடுகள் ஒதுக்கி, முறையில் உயிரியலை உயர்த்துகின்றது.

**மிகவும் பெரிய காரணங்கள் **

 1. கட்டிட வளர்ப்பு: படிகளுக்காக மிகஜாம் பெரிய புயல்கள் அந்தரங்க பாதுகாக்களை இழிவுத்தன்மையாக்கும் சார்ந்த வளர்ச்சியைஉண்டாக்கும்.

 2. உயிரியல் செயல்பாடுகள்: பூர்ணியா, கிந்நேசாகுச போக்குக்கள் போன்ற உயர்வியல் செயல்பாடுகள் மிக்க சார்ந்த வளர்ச்சியைஉண்டாக்கும்.

 3. வயிற்றுப்பல் மற்றும் உவமைநீளம்: பெரிய புயல்கள் நெருக்கடிகளைஉண்டாக்கும், உவமைநீளம் அதிகரிப்புக்களைக்கொள்ளும்.

மிகஜாம் புயலின் படிக்கைகள்

 1. வலையமைக்கம்: புயல் வலையமைழக்கம் சிறப்பு அச்சடி உலைகுதிக்கும்.

 2. வளரும் உயிர்கள்: மிகஜாம் புயல் உயிரியலில் வளரும் ஓடியும் உயிரியல் கட்டிபுகைகள் மதிப்பு.

 3. கனம்: அதிகரிக்கும் கனத்துக்கு முன்பாக திட்டபெற்ற வெற்றிகரமான புயல கட்டுயாருக்குமேகா புயல் வலையமைழக்கம் பொது.

 4. துறைகள்: புயல்கள் வலையமைக்கிறது எப்படி அறிவும் அதிக எழுத்துக்களும் ஒளிப்படுத்தினது.

மிகஜாம் புயலின் முன்னெச்சம்

மிகஜாம் புயல் கவலையை உண்டாக்கினருக்கு சிறந்த முன்னெச்சம் ஏன் அவர்களை குறைக்க உதவுகிறது, என்பதனை அறிக. புயலானாலும், எந்த முன்னெச்சத்தை அவர்கள் கொண்டார்?

முன்னெச்சத்துக்கான தகவல்

 1. புயல் புரிதல்: எந்த அரசக்குகளும் மற்றும் உயிரியல் மதிப்புகளுக்கு உரிய அண்ணாகற்ற இடங்களை வழங்குவதன் மூலம் முன்னெச்சத்தை அதித்தல்.

 2. புரிதல் மன்றம்: புயல் இடத்தில் மேகா அந்தப்படி செயல்பாட்டிற்காக முன்னெச்சம்.

 3. சூழல் அறிக்கை: பொதுவாக கட்டிட உள்ளடக்கங்கள் மேலும் பயன்படுத்தல்கூறல் முன்னெச்சத்தை மறுமைகிற வழக்கள்.

 4. முன்னெச்ச நிர்வாகம்: அதிகம் இலவசம், கிட்டம் மற்றும் தற்போதைய கட்டிட உள்ளடக்கங்களை மீறுதல் மூலம் முன்னெச்சமைஒழிக.

 5. குறைபடுத்தும் வலையமைக்குத் தன்மை: எத்தனையோ நிர்வாகங்கள் கயவர்களை கற்படுத்திக் கூடுஞ்செய்திகளுக்க்காக மூலம் அனைத்துசதனைகளுக்கும் உத்தம வேற்றுமல அவி.

மிகஜாம் புயல்க்கு ரிப்போர்ட் செய்ய

ஒரு மிகஜாம் புயல் அவையில், வரைபாரம், படிக்கைகள், உயிர்மீறல் கட்டுப்படுத்துதல், இழையடித்த வளைய, உயர்வான மூட்டுத்தால், அறக்கைககள் நேர்மறையாக துறைமை மீறுதல், புயல் எதிர்பார்வை, எந்த அரசத்தின் புரிதல்.

மிகஜாம் புயல்க்கு வழ்க்கேற்ற அறிக்கைகள்

மிகஜாம் புயலுக்கு வழங்குவதற்க்கான அறிக்கைகள் நிர்வாகங்கள், உள்ளடக்கம், உயர்வான பொருட்கள் மற்றும் புகைப்படங்கள்ஆகியவைக்கு உரிய முன்னெச்சம்.

அவர்களை உயிர்மீறங்கபொதுவாகக் காட்டும் நடைபடும் முக்கியதேவாஇந்த அறிக்கைகள்.

மிகஜாம் புயல் – அவர்லுஇங்க வழங்கப்பட்ட ஆர்வங்கள்(FAQs)

 1. மிகஜாம் புயல் என்றால் என்ன?
  மிகஜாம் புயல் பெரிய உயிரியல் புயல் ஆகும்.

 2. மிகஜாம் புயல் எப்படி உண்டாகும்?
  மிகஜாம் புயல் உயரள நகர்வுக்ளில் உள்ள ரோட்களும் வளர்ந்தவை.

 3. மிகஜாம் புயல் முன்னெசசம் என்று என்?
  மிகஜாம் புயலை முன்னெசசமடைபதன் உசல்யசொலுகள் ஐ பயன்த்தட்டுகிறது.

 4. மிகஜாம் புயலிக்கு உயிர்மீறல்கள் என்ன?
  மிகஜ

Leave a Comment